Česky Slovensky English
image

Právní informace

Soulad těchto webových stránek s českým právem
Tato webová stránka se řídí českými zákony. ATIS group neposkytne žádné služby zde popsané takovým osobám, u kterých by bylo poskytnutí těchto služeb v rozporu se zákonem jejich domovské země nebo v rozporu s jakoukoliv jinou související jurisdikcí. Čtenář těchto řádek odpovídá za to, že podle zákona nebo jurisdikce, ze které získal přístup na tyto stránky, tak činí zákonně.

Surfování po této webové stránce znamená, že se daná osoba seznámila a souhlasí s popřením odpovědnosti ze strany ATIS group s.r.o., a nic z toho, co je obsažené na těchto webových stránkách nelze žádným způsobem považovat za závaznou nabídku ze strany ATIS group a jejích poboček poskytovat jakékoliv služby nebo produkty.
 
Společnost ATIS group, její pobočky a její spolupracovníci vyvíjejí maximální možné úsilí k tomu, aby informace rozšiřované na těchto stránkách byly správné a aktuální. Vyhrazují si právo opravovat jejich obsah, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení. Nemohou však zaručit, že poskytované informace jsou zcela vyčerpávající, nebo že nedojde k nežádoucí modifikaci těchto informací třetí stranou (vniknutí hackera, virus …). Navíc společnost ATIS group, její pobočky a její spolupracovníci nejsou odpovědní (ať již přímo či nepřímo) v případě chyby, opomenutí nebo zpoždění zveřejnění informací ve vztahu k obsahu těchto stránek a k jejich následnému využití ze strany kohokoliv, a to i v případě přerušení nebo nedostupnosti služby.
 
Ač je shromažďování informací obsažených na těchto stránkách věnována náležitá péče, nejsou a neměly by být takové informace určené a užívané jako informace potřebné k jakékoliv transakci s ATIS group nebo jakoukoliv jinou osobou a nemělo by se na ně spoléhat. Společnost ATIS group nebude odpovídat za obsah těchto webových stránek ani za jakékoliv jeho využití nebo spoléhání se na takové informace ze strany jakékoliv osoby. Jakákoliv osoba, která má zájem o uzavření smlouvy na jakékoli služby nebo produkty společnosti ATIS group zde pospané, musí kontaktovat ATIS group a informovat se o dostupnosti takových služeb nebo produktů a o smluvních podmínkách a souvisejících poplatcích. 

Z tohoto důvodu není společnost ATIS group a její pobočky odpovědná v případě vzniku nepřímých škod jako například za ztráty vzniklé vlivem transakcí provedených na základě informací obsažených na těchto stránkách, za ztráty na zisku, obchodní ztráty, ztráty vzniklé vlivem přerušení služby, za zvýšené náklady na přístup k datům a zpracování dat.
 
Stejně tak nejsou ATIS group a její pobočky odpovědni za prvky, které spadají za hranici jejich kontroly a za škody, které by mohlo vaše technické prostředí utrpět, zejména pak váš počítač, software, vybavení sítě (modemy, telefony) a jakýkoliv materiál využívaný k dosažení nebo užívání servisu anebo informací.
 
Tímto souhlasíte s tím, že informace obsažené na této webové stránce budete užívat k osobním, nekomerčním účelům.
 
 
Copyright :
Veškerá práva jsou vyhrazena pro všechny země a vzhledem ke všem mediím a materiálům. Jakákoliv reprodukce, znázornění nebo rozšíření jakýmkoliv způsobem, ať již úplné nebo částečné, provedené bez předchozího písemného souhlasu ATIS group se zakazuje a dává vznik porušení autorského práva a potencionálním občanským nebo trestním sankcím.
Zpět

Prodejce pro ČR

Atis group